Smaller text Bigger text
English version Hrvatska verzija
EUProject funded by the
European Union
Plan upravljanja slivom riejke Dunav Published: 2.3.2010.  
 


U slivu rijeke Dunav, sve zemlje (ukljucujuci i vecinu onih koji nisu clanice EU-a) izraduju nacionalne planove upravljanja. Kako ti planovi moraju biti uspostavljene za cjelokupni sliv rijeke, zemlje takoder suradnju na medunarodnoj razini. ICPDR služi kao platforma za raspravu i dogovor o prekogranicnim aspektima upravljanja vodnim resursima.

Zemlje u  slivu rijeke Dunav zajedno su izradile Plan upravljanja slivom rijeke Dunav, ukljucujuci mjere koje bi se osiguralo da se do 2015 postigne barem dobro stanje.

 Plan upravljanja slivom rijeke Dunav je usvojen od strane ICPDR-a 10 prosinca 2009. godine, a formalno su ga usvojile sve države unutar ICPDR-a na sastanku ministara održanom 16. veljace u Becu.

Plan upravljanja slivom rijeke Dunav, sve anekse i karte možete preuzeti  na web stranicama ICPDR-a.

 
Other news     
developed by Lemax internet lemax
Copyright © 2020 The European Union’s CARDS Programme for Croatia
last edited: Saturday, December 10, 2011